( ٢٠١١، روخوانیِ نمایشی بزبان آلمانی)

(اجرا شده در تئاتر شهر فرانکفورت در چارچوب پنجاهمین سالگرد سازمان عفو بین الملل)

تنظیم متن و کارگردانی: نیلوفر بیضایی

بازیگران: فرهنگ کسرایی، نیلوفر بیژن زاده، نسیم قدیمی

این روخوانیِ نمایشی بر اساس مشاهدات واقعی شاهدان عینی سرکوبها در ایران تنظیم شده است.