(٢٠٠٤)

(اجرای دو زبانه فارسی/ آلمانی)

(با ٢ اجرا در ماينس و فرانكفورت)

متن : صادق هدايت

كار مشترك : تام پايفر  و  نيلوفر بيضايی

موسيقی : رضا نوروز‌بيگی

طراح لباس و صحنه : نيلوفر بيضايی

بازيگران : هرمين عشقی، ماريا پينی يلا، منوچهر رادين
كريستف ماش، فرهنگ كسرايی، رالف لوورنس