عباس سماكار در نيمروز و در “نقد آتْار نمايشی تئاتر و سينما”

 بهمن سقايی و مسعود مدنی در بولتن فستيوال كلن ١٩٩٦

سونيا غفاری در سايت كانون زنان ايرانی، آبان ۱۳۸۴