آوازه در نيمروز لندن، ٢٠٠٤

محمود خوشنام در بی بی سی، ٢٠٠٤

نيلوفر بيضايی: تولدی ديگر با بوف کور

جواد طالعی، شهروند، ۱ دی۱۳۸۳