در باره‌ی”بانو در شهر آينه”

( با ٢ اجرا)

نويسنده: نيلوفر بيضايی

حركت نگار: محسن حسينی

بازيگران: هرمين عشقی، سپيده قديری ، ه پويا ، پروين شجاعی، افسانه جمالی

  درباره ی نمايش:

 نمايشی در ١٨ اپيزود و با متنی شعر گونه. در اين نمايش آنچه امروز بر  زنان در ايران می گذرد و فشاری كه برآنها وارد می شود از  طريق تصوير مرور می شود و در عين حال تصوير زن- خدا  (آناهيتا) كه در اساطير ايران  ريشه دارد، در مقابل بی تصويری امروز زنان (بلحاظ حقوقی) گذاشته می  شود…

عباس سماكار در نيمروز و در “نقد آتْار نمايشی تئاتر و سينما”

 بهمن سقايی و مسعود مدنی در بولتن فستيوال كلن ١٩٩٦


سونيا غفاری در سايت كانون زنان ايرانی، آبان ۱۳۸۴