(پنج نگاه به اسلام)

       گروه تئاتر مارالام- سوئيس(٢٠٠۵)

(با ٩ اجرا در زوريخ)

پنج متن نمايشی :

”نويسنده“ از رجا عالم (عربستان سعودی)،

“دختران خورشيد“ از نيلوفر بيضايی (تهران-فرانكفورت)،

“روزهای من آنجا“ از حسن حميد (سوريه)،

“پارچه ها“ از يوهانا ليیر(سوئيس)،

“ برزخ“ از شوكران (ايران)

كارگردان : پتر براشلر

بازيگران: آنه ماری كوستر(سوئيس)،

كريستينا فون هولت (سوئيس)،

انعام والی (عراق)

خلاصه‌ی نمایش:

پنج قطعه‌ی نمايشی از پنج نمايشنامه‌نويس درباره‌ی اسلام و زندگی تحت حاكميت اسلاميون. درباره‌ی انسانها و جانها و روانهايی در حصار تعصب، خشونت و خشم. همچنين درباره‌ی انسانهايی كه از دين پرچم سركوب نمی‌سازند و همزيستی و احترام به ديگری را از هر ارزشی والاتر می‌دانند. درباره‌ی تضاد و تناقض، آشفتگی و سرگردانی ميان سنت و مدرنيته.