(١٩٩٥)

( با ٢ اجرا)

نويسنده: نيلوفر بيضايی

حركت نگار: محسن حسينی

بازيگران:

هرمين عشقی،

سپيده قديری،

ه پويا،

پروين شجاعی،

افسانه جمالی

 

خلاصه‌ی نمایش:

نمايشی در ١٨ اپيزود و با متنی شعر گونه. در اين نمايش آنچه امروز بر  زنان در ايران می‌گذرد و فشاری كه برآنها وارد می‌شود از  طريق تصوير مرور می‌شود و در عين حال تصوير زن – خدا  (آناهيتا) كه در اساطير ايران  ريشه دارد، در مقابل بی‌تصويریِ امروزِ زنان (بلحاظ حقوقی) گذاشته می‌‌شود...